نام سرویس C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2
امکانات اولیه و عمومی
مقدار فضا 100MB 200MB 500MB 1GB 2GB 3GB 4GB 5GB 10GB 20GB
ترافیک ماهیانه                    
تعداد سابدومین                    
تعداد پارک دامنه(دامنه های جانشین)                    
  تعداد دیتابیس My Sql                    
  حجم بانک   My Sql                    
  تعداد پست الکترونیک E-mail PoP3                    
 کنترل پنل مدیریت هاست Plesk                    
 بکاپگیری منظم از وب هاستینگ                    
 هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی                    
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل  از طریق وب(Web Mail)                    
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp                    
ضد ويروس AntiVirus                    
ضد اسپم Anti SPAM Filters                    
استفاده از اوت لوک نسخه XX                    
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل                    
 Catch-All Email+پاسخگوی خودکار                    
 امکانات برنامه نویسی
 PHP v.xx                    
Allows web users scripting                    
 Frontpage ext.                    
CGI support                    
Perl v.xx                    
Python support                    
 Custom error documents                    
 پشتیبانی از SSL                    
امکان IP اختصاصی                    
امکانات پایگاه داده   Database Support
تعداد بانک My Sql                    
 حجم بانک My Sql (mb)                    
 My Sql PHPMyAdmin مدیریت دیتابیس                    
ODBC DSN                    
 
هزینه یکسال  (تـومـان)